Skip to content

Algemene Voorwaarden

DOE TE NIEUW-VENNEP

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1 DOE Fysiotherapie is een maatschap, gevestigd te Nieuw-Vennep,  ingeschreven bij de KvK onder nr. 57266662. DOE is een handelsnaam van deze maatschap.
1.2 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met DOE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en DOE zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar DOE is gevestigd.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van DOE.  Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen DOE en de deelnemer.
1.5 DOE behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 2: AANMELDING EN INSCHRIJVING
2.1
De aanmelding voor  Fysiotherapie vindt plaats door eigen aanmelding, verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF).
2.2 De inschrijving voor Fysiofitness vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier. Op dat moment vangt ook de betalingsverplichting aan. Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij de receptie of bij één van de medewerkers van DOE:
a. Door zijn/haar inschrijving verklaart de deelnemer aan Fysiofitness de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van DOE te accepteren.
b. Iedere nieuwe deelnemer aan Fysiofitness is verplicht een intake en conditietest te laten afnemen. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt bij de receptie of bij één van de fysiotherapeuten.

ARTIKEL 3: ABONNEMENT FYSIOFITNESS
3.1 Men sluit een abonnement af voor één maand, één kwartaal of één jaar, dan wel een aantal tevoren bepaalde Fysiofitness uren.
3.2 Indien men een abonnement voor één kwartaal afsluit, dan betreft dit een periode van drie maanden. Bij afsluiten van een abonnement wordt voor het bepalen van de startdatum en einddatum van het abonnement de datum van afsluiting daarvan gehanteerd.
3.3 Abonnementen zijn inclusief vakanties en feestdagen.
3.4 De opzegtermijn is één maand.
3.5 Het abonnement is strikt persoonlijk; deze kan niet aan een ander worden overgedragen.

ARTIKEL 4: BETALINGSREGELING EN VOORWAARDEN
4.1 Betaling geschiedt vooraf via automatische incasso of contante betaling en kan voor één maand, één kwartaal of voor één jaar worden voldaan.
4.2 Indien de abonnementskosten niet op de betalingsdatum zijn voldaan, is de deelnemer wettelijk in gebreke en kan de toegang tot de lessen worden ontzegd. Eventueel niet gebruikte lessen vervallen aan het einde van een betaalperiode.
4.3 Bij automatische incasso dient de deelnemer ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat. Indien dit niet het geval is dient men, binnen een week na de mislukte incasso, contant het openstaande bedrag te voldoen.
4.4 Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u één maand de tijd om uw bank of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
4.5 Bij het uitblijven van tijdige betaling zijn alle kosten van het incasso, gerechtelijke invordering en rentekosten voor de rekening van de cursist. Deze kosten bedragen minimaal Ε 250,00.
4.6 DOE behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd, uiterlijk tot het einde van een kalenderjaar. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen één maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen.

ARTIKEL 5: TIJDELIJK STOPZETTEN VAN HET ABONNEMENT
5.1 Het abonnement kan naar aanleiding van blessure, zwangerschap of operatie tijdelijk worden stopgezet. Hiervoor dient men een verklaring van de huisarts en/of brief van de fysiotherapeut of arts mee te nemen met de daarop  aangegeven de verwachte periode van niet kunnen deelnemen.
5.2 Men kan het lidmaatschap niet tussentijds onderbreken omdat men verhinderd is of op vakantie gaat.

ARTIKEL 6: BEËINDIGING ABONNEMENT
6.1 Beëindiging van een abonnement door de deelnemer geschiedt door opzegging.
6.2 De opzegtermijn is één maand. Opzeggen dient mondeling of schriftelijk te geschieden en wel voor of uiterlijk op de 1e dag van de laatste maand voor de opzegdatum. Zonder afmelding wordt uw abonnement stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.
6.3 Het jaarcontract kan slechts onder bepaalde voorwaarden tussentijds worden beëindigd. Slechts bij aantoonbare verhuizing verder dan 15km, vanaf de huidige bewoning en indien medisch advies sporten wordt verboden.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma, dat deel uitmaakt van DOE, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
7.2 DOE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer, behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijdens DOE Sportief.
7.3 De deelnemer zal DOE vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.
7.4 DOE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
7.5 Schade, toegebracht door een deelnemer, aan de inventaris c.q. het (al dan niet gehuurde) gebouw van DOE is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, te vermeerderen met een vergoeding van de gemaakte kosten, in en buiten rechte.

ARTIKEL 8: KLACHTEN
8.1 In geval van klachten met betrekking tot DOE dient de deelnemer zich te wenden tot de  directie.

ARTIKEL 9: HUISREGELS
9.1 Doe is dagelijks geopend op vastgestelde tijden. Deze tijden staan vermeld op de website www.doesportief.nl. Op officiële of erkende feestdagen is de praktijk gerechtigd gesloten.
9.2 De aan de bar genuttigde consumpties dienen direct afgerekend te worden.
9.3 De deelnemer dient de kleedkamers, toiletten en de douches netjes achter te laten. Afval dient men in de afvalbakken te gooien.
9.4 Het is niet toegestaan om in de wachtruimte te rennen of met ballen te spelen.
9.5 Voor de veiligheid van de deelnemer en hun kinderen verzoeken wij u ze niet op de trap in de wachtruimte te laten spelen of er onder te laten hangen.
9.6 In de kleedkamers zijn lockers aanwezig waarin de deelnemer zijn spullen veilig kan opbergen. De deelnemer wordt verzocht al zijn spullen hierin op te bergen. Het meenemen van tassen in de trainingszaak is niet toegestaan. Voor kostuums en nette jassen zullen wij een aantal hangers beschikbaar stellen. DOE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of verdwijning van persoonlijke eigendommen.
9.7 In de trainingszaal is het dragen van sportkleding (T-shirt, top, sportbroek, binnenschoenen) verplicht. De sportschoenen dienen niet af te geven en niet buiten gedragen te worden. Een deelnemer dient bij twijfel advies te vragen aan een fysiotherapeut.
9.8 Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het sporten in de trainingszaal. Wordt een handdoek vergeten dan kunt u van ons een handdoek lenen.
9.9 De deelnemer  dient de fitnessapparaten na gebruik schoon te maken met de schoonmaakmiddelen die DOE beschikbaar heeft gesteld.
9.10 Het is alleen toegestaan om afsluitbare drinkbekers (bidons) in de fitnesszaal te gebruiken.
9.11 Gebruik van de trainingszaal uitsluitend op afspraak. Richtlijn voor trainingstijd in de trainingszaal is 1 uur.
9.12 Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
9.13 De muziek en de airconditioning wordt door de fysiotherapeut bediend.
9.14 Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen DOE. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden.  Het eten van kauwgom , snoep of andere voedingsmiddelen in de trainingszaal is eveneens niet toegestaan.
9.15 Een deelnemer dient medesporters te allen tijde met respect te behandelen.                 

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGEN
10.1 DOE behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.
10.2 Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaande algemene voorwaarden, inclusief het reglement, niet voorziet, worden uitsluitend door DOE beoordeeld en beslist.

Back To Top